Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAINTENANCE PARTNERS nv (MP)

Download: NL, EN, FR

 

 1. Toepassingsgebied

 

1.1. De volgende voorwaarden (hierna “algemene verkoopvoorwaarden” AVV benaamd) zijn van toepassing op iedere verkoop door MP van machines, toebehoren en uitrusting, gereedschappen en wisselstukken (hierna “materialen” benaamd), zonder dat deze opsomming als beperkend dient te worden aanzien. Zij zijn ook van toepassing op alle interventies/werkzaamheden uitgevoerd door de aangestelden (techniek, herstellers e.a.) van MP.

1.2. Elke bestelling van materialen of aanvraag tot interventie/werkzaamheid door de klant heeft tot gevolg de onvoorwaardelijke aanvaarding en verplichting tot naleving van de algemene voorwaarden, die absolute voorrang hebben op enig andersluidend document van de klant, in het bijzonder de aankoopvoorwaarden.

1.3 Indien tussen MP en klant een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten hebben de bepalingen van deze overeenkomst voorrang doch enkel voor deze die afwijken van de Algemene Verkoopwaarden die voor het overige onverminderd van toepassing blijven.

 

 1. Tot standkoming van de overeenkomst

 

2.1. De ondertekening van de bestelbon of interventiebon door de klant maakt de overeenkomst bindend en definitief ten aanzien van deze laatste. Dit is tevens het geval indien het personeel van MP op uitnodiging van de klant zich ter plaatse begeeft en interventies uitvoert (zie punt 5)

2.2. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de ondervermelde betekenis:

– “contract”: de schriftelijke overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot levering van het product en alle bijlagen, inclusief schriftelijk overeengekomen wijzigingen van en toevoegingen aan de genoemde documenten;

– “grove nalatigheid”: een handelen of nalaten dat hetzij een verzuim inhoudt om voldoende aandacht te besteden aan ernstige gevolgen die een oplettende contractpartij normalerwijze als waarschijnlijk gevolg zou voorzien, hetzij een welbewuste veronachtzaming inhoudt van de gevolgen van zodanig handelen of nalaten;

– “schriftelijk(e)”: communicatie in de vorm van een door beide partijen ondertekend document of in de vorm van een brief, telefax, elektronische mail en andere door de partijen overeengekomen middelen;

– “het product”: het (de) voorwerp(en) en/of dienst(en) dat (die) volgens het contract moet(en) worden geleverd, inclusief programmatuur en documentatie.

– “de klant” : elke opdrachtgever die aan MP verzoekt om producten te leveren dan wel werken uit te voeren zoals onderhouds-, herstelling-, balancering- en of revisiewerken op de werkplaats van MP dan wel op een nader overeen te komen werkplaats.

2.3. Alle bijkomende door MP uitgevoerde werken of bestellingen die volgen op de tot stand gekomen overeenkomst worden geacht onderhevig te zijn aan de AVV

 

 1. Productinformatie

 

3.1. In algemene productdocumentatie en prijslijsten opgenomen informatie en specificaties zijn slechts bindend voor zover een en ander door schriftelijke verwijzing uitdrukkelijk in het contract is begrepen.

 

 1. Tekeningen en technische documentatie

 

4.1. Alle tekeningen en technische bescheiden met betrekking tot het product of de productie daarvan, door een partij aan de andere beschikbaar gesteld vóór of na de totstandkoming van het contract, blijven eigendom van de partij die deze beschikbaar heeft gesteld.

4.2. Door een partij ontvangen tekeningen, technische bescheiden of andere technische informatie mogen niet zonder toestemming van de andere partij voor enig ander doel worden gebruikt, dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Deze informatie mag niet zonder toestemming van de partij, die haar beschikbaar heeft gesteld anderszins worden gebruikt of gefotokopieerd, gereproduceerd, overhandigd of medegedeeld aan derden.

4.3. Uiterlijk op de dag van de levering verstrekt MP kosteloos aan de klant de informatie en de tekeningen, die deze laatste nodig heeft voor de montage, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud van het product. Van deze informatie en tekeningen wordt het overeengekomen aantal exemplaren of ten minste twee exemplaren verstrekt. MP is niet verplicht productietekeningen van het product of van reserveonderdelen te verstrekken.

 

 1. Interventies ter plaatse

 

5.1. Indien MP dient over te gaan tot een interventie ter plaatse voor herstelling of onderzoek van machines vormt elk bewijs van uitnodiging of toelating tot de werkplaats van de klant het ontstaan van de betalingsverbintenis voor deze interventie door de klant  aan MP

5.2 Zo MP gelast wordt om materialen mee te nemen voor herstelling of onderzoek vormt de eenvoudige inbezitstelling van dit materiaal het bewijs van de totstandkoming van de betalingsverbintenis voor de geleverde prestaties.

5.3 In bovenvermelde gevallen zijn deze Algemene Verkoop-voorwaarden van toepassing.

 

 1. Acceptatietests

 

6.1. Tenzij anders overeengekomen, worden de in het contract voorziene acceptatietest uitgevoerd op de productielocatie tijdens normale werktijden. Indien in het contract geen technische eisen zijn genoemd, worden de tests uitgevoerd volgens algemeen gebruik in de desbetreffende industrietak in het land van productie.

6.2. MP geeft in voorkomend geval de klant tijdig schriftelijk kennis van datum en tijdstip van de acceptatietest, opdat de klant tijdens de test vertegenwoordigd kan zijn. Indien de klant niet vertegenwoordigd is, wordt het testrapport aan de klant toegezonden en als correcte weergave beschouwd.

6.3. Indien uit de acceptatietest blijkt dat het product niet in overeenstemming is met het contract, neemt MP onverwijld elke tekortkoming weg, teneinde het product in overeenstemming te brengen met het contract. Op verzoek van de klant worden dan nieuwe tests uitgevoerd, tenzij de tekortkoming onbetekenend was.

6.4. MP draagt alle kosten van de acceptatietest die op de productielocatie worden uitgevoerd. De klant draagt echter alle reis- en verblijfkosten van diegenen die hem bij deze tests vertegenwoordigen.

6.5. Indien er geen acceptatietest wordt uitgevoerd in de werkplaats van MP dient de klant uiterlijk 7 dagen na het uitvoeren van de werken of de levering te zorgen voor de nodige testen van de materialen en hierbij MP uit te nodigen om deze bij te wonen. Indien de klant de materialen niet kan testen dient deze MP hiervan op de hoogte te brengen.

 

 

 

Indien contractueel overeengekomen werd dat de materialen buiten de termijn van 7 dagen in gebruik zullen worden genomen dan noch dient de klant MP  steeds te verwittigen. Indien MP hiervan niet op de hoogte wordt gebracht zal de garantietermijn zoals voorzien in punt 11.4 beginnen te lopen vanaf de datum van de levering of het einde van de uitvoering van de werken.

6.6 Bemerkingen buiten de termijn van 7 dagen kunnen nooit aanleiding geven tot het protesteren van de factuur voor de geleverde werken die hoe dan ook zal verschuldigd zijn temeer daar de garantieperiode voldoende waarborgen biedt.

6.7 Indien bij het uitvoeren van de werken het product onherstelbaar blijkt te zijn  dan wel niet meer kan gebalanceerd worden binnen de gestelde voorwaarden zal de klant steeds gehouden zijn om MP te vergoeden voor de door haar geleverde prestaties.

6.8. Indien de klant niet ingaat op de uitnodiging van MP om de acceptatietest bij te wonen dan wel verzuimt om MP uit te nodigen aanwezig te zijn bij de in dienst name van het product dan neemt de klant het risico volledig op zich. Aldus zal de garantie van 12 maanden enkel gelden als kan aangetoond worden dat MP een gebrekkig product heeft opgeleverd.

 

 1. Levering en risico-overgang

 

7.1. De overeengekomen handelsvoorwaarden worden uitgelegd volgens de incoterms, zoals van kracht bij de totstandkoming van het contract. Indien geen specifieke handelsvoorwaarden zijn overeengekomen, geschiedt de levering “delivered at place” (DAP) op de door MP genoemde plaats.

7.2. Indien MP bij levering “DAP” op verzoek van de klant de verzending van het product naar de plaats van bestemming op zich neemt, gaat het risico uiterlijk bij de overdracht van het product aan de eerste vervoerder over. Tenzij anders overeengekomen zijn deelleveringen niet toegestaan.

7.3. Tot de datum van de volledige betaling volgens art 9.1 blijft het risico op diefstal, verlies of beschadiging van het product ten laste van klant, die alle nodige verzekeringen zal sluiten ten einde de materialen te verzekeren tegen onder meer, maar niet uitsluitend, diefstal, brand en alle andere mogelijke vormen van beschadiging en/of verlies.

 

 

 

 

 

 1. Levertijd. Overschrijding van de levertijd

 

8.1. Indien de partijen geen specifieke leveringsdatum, maar een bepaalde termijn voor de levering zijn overeengekomen, gaat deze termijn in zodra het contract wordt aangegaan en aan alle overeengekomen, door de klant eerst te vervullen, voorwaarden is voldaan, zoals officiële formaliteiten en bij de totstandkoming van het contract verschuldigde betalingen en zekerheden.

8.2. Indien MP voorziet dat hij het product niet volgens de overeengekomen levertijd zal kunnen leveren, stelt hij de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte, met opgave van de reden en zo mogelijk de datum waarop levering kan worden verwacht. Indien MP zijn verplichting tot kennisgeving niet naleeft, heeft de klant recht op vergoeding van de voor hem optredende bijkomende kosten, die hij had kunnen vermijden indien hij de kennisgeving had ontvangen.

8.3. Indien overschrijding van de levertijd het gevolg is van een in art.13.1 genoemde omstandigheid, van een handelen of nalaten van de klant, met inbegrip van opschorting op grond van art. 9.3 en 13.1, of van andere aan de klant toerekenbare omstandigheden, mag  MP de levertijd verlengen met een termijn die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Deze bepaling geldt ongeacht of de oorzaak van de vertraging is opgetreden vóór of na de overeengekomen datum van levering.

8.4. Indien de klant voorziet dat hij niet in staat zal zijn het product volgens de overeengekomen levertijd te ontvangen, meldt hij dit onmiddellijk schriftelijk aan MP met opgave van de reden en zo mogelijk de datum waarop hij het product zal kunnen ontvangen. In ieder geval kan MP dan zelf de leveringsdatum opleggen die voor haar mogelijk is zonder dat die aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

8.5. Indien de klant het product niet volgens de overeengekomen levertijd in ontvangst neemt, dient hij desalniettemin dat gedeelte van de koopprijs te betalen dat bij levering volgens de overeengekomen levertijd verschuldigd zou zijn geweest, alsof levering volgens de overeengekomen levertijd had plaatsgevonden. MP draagt zorg voor opslag van het product voor rekening en risico van de klant. Op verzoek van de klant verzekert  MP het product voorts voor rekening en op kosten van de klant.

8.6 Tenzij de klant door één van de in art. 13.1 genoemde omstandig-heden verhinderd is het product in ontvangst te nemen kan  MP schriftelijk eisen dat de klant het product binnen een laatste redelijke termijn in ontvangst neemt.

8.7.indien de klant, om een niet aan MP toerekenbare reden, het product niet binnen deze termijn in ontvangst neemt of de bestelling annuleert, kan MP het contract door schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk beëindigen.

8.8. De MP heeft dan recht op vergoeding van de schade die hij oploopt als gevolg van het verzuim van de klant, met inbegrip van eventuele gevolg- en indirecte schade. De vergoeding bedraagt ten minste 33% van de koopprijs en ten hoogste het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product waarvoor het contract wordt beëindigd. Bovendien heeft MP het recht de machines en toebehoren onmiddellijk terug te nemen, waar zij zich bevinden, de kosten van ontmanteling, vervoer, enz. ten taste van de klant.

 

 1. Betaling

 

9.1. Betalingen worden binnen 30 dagen na factuurdatum verricht.  Behoudens indien anders is overeengekomen in het contract, wordt één derde van de koopprijs betaald bij de totstandkoming van het contract, en één derde zodra MP aan de klant meldt dat het product, of het essentiële gedeelte daarvan, gereed is voor levering. Het resterende gedeelte van de koopprijs wordt betaald zodra het product is geleverd.

9.2. Ongeacht de wijze van betaling wordt betaling niet geacht te hebben plaatsgevonden dan nadat het verschuldigde bedrag onherroepelijk op rekening van MP is bijgeschreven.

9.3. Indien de klant op de overeengekomen datum niet heeft betaald, heeft MP recht op rente vanaf de dag dat het bedrag opeisbaar is en op vergoeding van de invorderingskosten. Een  nalatigheidsinterest aan de interestvoet van Libor (London Interbank Offered Rate) + 4 %  met een minimum van 10% op jaarbasis zal verschuldigd zijn alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15 % als schadebeding.

9.4. Bij gebrek aan betaling en indien een overeengekomen zekerheid niet op het bedongen tijdstip door de klant wordt gesteld, kan MP na schriftelijke mededeling aan de klant, de uitvoering van het contract opschorten totdat hij betaling heeft ontvangen of, indien van toepassing, totdat de klant de overeengekomen zekerheid heeft gesteld. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen drie maanden heeft betaald, heeft MP het recht het contract te beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de klant en heeft hij, naast de rente en de vergoeding van invorderingskosten volgens dit artikel, recht op vergoeding van de schade die hij oploopt.

 

Deze vergoeding bedraagt ten hoogste de overeengekomen koopprijs en de kosten door MP genomen ter bewaring en verzekering.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

10.1. De producten blijven de uitsluitende eigendom van MP tot de datum van de volledige betaling van de prijs van de producten, toebehoren en nalatigheidsinteresten. Het niet-naleven van een betalingstermijn door de klant verleent het recht aan MP om de producten terug te vorderen. Op verzoek van MP verleent de klant medewerking bij het nemen van maatregelen ter bescherming van het eigendomsrecht van MP ter zake van het product. Tot volledige betaling van de prijs door de klant mogen de producten niet overgedragen worden aan derden en/of naar het buitenland verwijderd worden.

10.2. Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overgang zoals voorzien in art. 7 onverlet.

 

 1. Aansprakelijkheid & gevolgschade

 

11.1. MP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade bij gebruik van materialen in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanwijzingen van MP of een andere fabrikant van de materialen, alsook in geval van gebrekkig onderhoud en een gebrekkig gebruik door de klant of in het algemeen ieder voorval te wijten aan de klant, een derde of overmacht.

11.2. MP is niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit door de klant geleverde materialen of uit een door de klant bedongen of gespecificeerd ontwerp.

11.3. MP is niet gehouden tot het vergoeden van gevolgschade en zal aldus enkel gehouden zijn tot vergoeding van de rechtstreekse materiële en/of lichamelijke schade die zij bij het uitvoeren van haar verplichtingen veroorzaakt aan de machines van de klant, het personeel van de klant of aan derden, binnen de hieronder bepaalde grenzen. Bij rechtstreekse materiële schade zal de aansprakelijkheid van MP per schadegeval beperkt zijn tot een maximum bedrag dat gelijkstaat met de waarde van de materialen, zoals vermeld op de bestelbon of interventiebon. De klant vrijwaart MP voor iedere vordering, in het bijzonder van derden (inclusief haar verzekeraars), die dit maximum bedrag overschrijdt.

 

 

 

11.4. De aansprakelijkheid van MP is beperkt tot  twaalf maanden na (op)levering voor optredende gebreken aan de goederen die zij geleverd heeft of de onderdelen die zij hersteld heeft. Indien de mate van gebruik van het product hoger is dan overeengekomen, wordt deze termijn naar evenredigheid verminderd.

11.5. Na reparatie van een gebrek in een onderdeel van het product, is MP gedurende zes maanden, onder dezelfde voorwaarden als voor het oorspronkelijke product, aansprakelijk voor gebreken in het gerepareerde of vervangen onderdeel. Voor de andere onderdelen van het product wordt de in art.11.4 genoemde termijn slechts verlengd met de duur dat en de mate waarin het product door het gebrek niet kon worden gebruikt.

11.6. Optredende gebreken worden zo spoedig mogelijk schriftelijk door de klant bij MP gemeld. Deze melding dient in ieder geval niet later dan 8 dagen na de in art. 11.4 genoemde of de op grond van art. 11.5 aangepaste termijn, indien van toepassing, plaats te vinden. De melding bevat een beschrijving van het gebrek.

11.7. Indien de klant een gebrek niet binnen de in punt 6 van dit artikel genoemde termijnen schriftelijk aan MP meldt, verliest hij zijn recht op het wegnemen van het gebrek.

11.8. Indien het gebrek schade kan veroorzaken, informeert de klant MP onmiddellijk schriftelijk. De klant draagt het risico van schade aan het product die voortvloeit uit zijn verzuim van zodanige kennisgeving. De klant neemt redelijke maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken en handelt in dit verband volgens instructies van MP.

11.9. Zodra MP een melding volgens art. 11.8 ontvangt, zal MP het gebrek voor eigen rekening en zo spoedig mogelijk te repareren, zulks in overeenstemming met art. 11.1 tot en met 11.20. Het tijdstip van de herstelwerkzaamheden wordt zodanig gekozen dat de activiteiten van de klant niet onnodig worden belemmerd.

11.10. Reparatie wordt uitgevoerd op de plaats waar het product zich bevindt, tenzij MP het meer geschikt acht dat het product aan hem of naar een door hem aangeduide bestemming wordt toegezonden.

11.11. Indien het gebrek door vervanging of reparatie van het desbetreffende onderdeel kan worden weggenomen en demontage en her-montage van dat onderdeel geen speciale kennis vereisen, kan MP verlangen dat het desbetreffende onderdeel aan hem of naar een door hem aangeduide bestemming wordt toegezonden. In dat geval heeft MP zijn verplichtingen met betrekking tot het gebrek vervuld door aan de klant een deugdelijk gerepareerd onderdeel of een vervangings-onderdeel te leveren.

11.12. De klant draagt voor eigen rekening zorg voor bereikbaarheid van het product en voor de eventuele tijdelijke stopzetting van andere bedrijfsmiddelen dan het product, voor zover dit nodig is voor het wegnemen van het gebrek.

11.13. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het noodzakelijke vervoer naar MP en terug van het product of gedeelten daarvan voor het wegnemen van gebreken waarvoor MP aansprakelijk is, voor rekening en risico van MP. De klant dient de aanwijzingen van MP met betrekking tot dit vervoer in acht te nemen.

11.14. Tenzij anders is overeengekomen, draagt klant de bijkomende kosten die bij het wegnemen van het gebrek voor MP ontstaan doordat het product zich op een andere plaats dan de bij het aangaan van het contract voor levering door MP aan de klant genoemde bestemming of – indien geen plaats van bestemming is genoemd – de plaats van levering bevindt.

11.15. Gebrekkige onderdelen worden bij vervanging ter beschikking van de MP gesteld en worden haar eigendom.

11.16. Indien na de in art. 11.6 voorziene melding vanwege de klant geen gebrek wordt gevonden waarvoor MP aansprakelijk is, heeft MP recht op vergoeding van de kosten die voor haar als gevolg van deze melding ontstaan.

11.17. Indien MP zijn verplichtingen op grond van art. 11.9 niet nakomt, kan de klant in een schriftelijke mededeling een laatste redelijke termijn stellen voor de nakoming door MP van zijn verplichtingen, welke termijn niet korter dan een week zal zijn. Indien MP niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de klant voor rekening en risico van MP de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een derde. Indien reparatiewerkzaamheden met succes door de klant of door een derde werden uitgevoerd, is MP door vergoeding van de door de klant gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het genoemde gebrek.

11.18. Indien het product niet volgens de afgesproken voorwaarden werd gerepareerd, zoals bedongen in art. 11.19:

 1. a) heeft de klant recht op een korting op de koopprijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting in geen geval méér dan 15 procent van de koopprijs zal kunnen bedragen, of ;

 

 

 

 

 1. b) kan de klant, indien het gebrek zo ernstig is dat het de klant in belangrijke mate het voordeel van het contract voor het product of een wezenlijk gedeelte daarvan ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan MP het contract beëindigen voor het gedeelte van het product dat door het gebrek niet op de door partijen bedoelde wijze kan worden gebruikt. De klant heeft dan recht op vergoeding van zijn verlies, kosten en schade tot ten hoogste 15 procent van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product waarvoor het contract wordt beëindigd.

11.19. Onverminderd de bepalingen van art. 11.1 tot en met 11.18 is de MP gedurende ten hoogste 12 maanden vanaf het einde van de in art. 11.4 genoemde aansprakelijkheidsperiode of vanaf het einde van een door partijen overeengekomen andere aansprakelijkheidsperiode, aansprakelijk voor gebreken in enig onderdeel van het product.

11.20. De aansprakelijkheid van MP voor gebreken is beperkt tot hetgeen is bepaald in art. 11.1 tot en met 11.19. Deze beperking sluit aansprakelijkheid uit voor elke andere uit het gebrek voortvloeiende schade, met inbegrip van productieverlies, gederfde winst en andere gevolgschade.

11.21 MP is niet verantwoordelijk voor de handelingen gesteld door douanediensten in het land van bestemming van de goederen. Het openen van verpakkingen, verbreken van zegels en het niet respecteren van de verpakkingsvereisten (vb vacuümverpakking) zijn volledig ten laste van de klant.

 

 1. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het product

 

12.1. MP is niet aansprakelijk voor enige na levering door het product veroorzaakte schade aan eigendommen, die ontstaat terwijl het product in het bezit van de klant is.  MP is voorts niet aansprakelijk voor schade aan door de klant gefabriceerde producten of aan producten waar de producten van de klant deel van uitmaken.

12.2. Indien MP vooralsnog zou aangesproken worden door een derde voor in de vorige paragraaf omschreven schade aan eigendommen, is de klant verplicht tot schadeloosstelling, bijstand in rechte en vrijwaring van de MP.

12.3. Indien een derde een in dit artikel omschreven vordering tot schadeloosstelling tegen één van de partijen instelt, dient deze de andere partij onmiddellijk daarover schriftelijk te informeren.

 

 

12.4. MP en de klant zijn wederzijds gehouden elkaar te betrekken voor de gerechtelijke of scheidsrechterlijke instantie, die een vordering tot schadevergoeding behandelt, die tegen één van de partijen is ingediend op basis van beweerde door het product veroorzaakte schade. De aansprakelijkheid tussen MP en de klant wordt echter in overeenstemming met art. 17 beslecht.

12.5. Indien door een gebrek aan het product schade wordt veroorzaakt aan het materiaal van MP en MP hierdoor gevolgschade lijdt is de klant verantwoordelijk voor alle schade die hierdoor werd veroorzaakt.

12.6. De klant dient zich steeds afdoende te verzekeren voor de schade veroorzaakt door haar eigen product en dient MP op de hoogte te brengen van het ontbreken van de nodige verzekering. MP kan vervolgens de opdracht weigeren dan wel voorstellen dat de klant een bijkomende verzekering afsluit in het kader van de opdracht.

 

 1. Overmacht

 

13.1. Elke partij heeft het recht de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op te schorten voor zover deze uitvoering wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door overmacht, d.w.z. één van de volgende omstandigheden: arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid buiten de macht van de partijen, zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand, opvordering, beslag, embargo, beperkingen op het gebruik van energie, valuta- en exportbeperkingen, epidemieën, natuurrampen, uitzonderlijke natuurverschijnselen, terroristische acties, alsmede gebreken of vertraging in de leveringen door leveranciers van MP die het gevolg zijn van één van de in dit artikel genoemde omstandigheden. Een in dit artikel genoemde omstandigheid, ongeacht of deze zich vóór of na de totstandkoming van het contract voordoet, geeft slechts recht tot opschorting indien haar gevolgen op de uitvoering van het contract ten tijde van de totstandkoming van het contract niet voorzien konden worden.

13.2. De partij die zich beroept op overmacht dient de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van het optreden en het ophouden van zodanige omstandigheid. Indien een partij verzuimt deze melding te doen, heeft de andere partij recht op vergoeding van haar bijkomende kosten die zij had kunnen voorkomen indien zij de bedoelde melding had gekregen.

 

 

Indien overmacht de nakoming van de verplichtingen door de klant verhindert, vergoedt deze de door MP gemaakte kosten voor het veiligstellen en beschermen van het product.

13.3. Ongeacht de overige gevolgen die uit deze algemene voorwaarden zouden voortvloeien, heeft elke partij het recht het contract door schriftelijke mededeling aan de andere partij te beëindigen indien op grond van art. 13.1 de uitvoering van het contract langer dan zes maanden wordt opgeschort.

 

 1. Voorziene niet-nakoming

 

14.1. Onverminderd andere bepalingen in deze algemene voorwaarden met betrekking tot opschorting, heeft elke partij het recht de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten, indien uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de andere partij haar verplichtingen niet zal nakomen. Een partij die de uitvoering van het contract opschort, deelt dit onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij mede.

 

 1. Terugnameplicht voor afgedankte apparatuur, machines en aanverwante (gevaarlijke) (afval)stoffen

 

15.1. De klant is gehouden om alle machines en aanverwante apparatuur te ontdoen van al dan niet gevaarlijke (afval)stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en/ of het personeel van MP

15.2 Indien de bepaling van art. 15.1 niet kan nageleefd worden is de klant ertoe gehouden MP hiervan te verwittigen en alle veiligheids-maatregelen te nemen en MP te voorzien van de nodige informatie over deze stoffen.

15.3 De klant blijft verantwoordelijk voor de afvalstoffen die zich in de machines en aanverwante apparatuur bevinden en dient aldus alle kosten te betalen die MP zal dragen voor de kosten van labo-onderzoek, verwijdering en afvoer van de stoffen.

15.4 De klant kan nooit vrijwillig afstand doen van machines, materialen en (afval)stoffen zonder hiervoor de prijs te betalen van de verwijdering ervan van de terreinen van MP

15.4 Indien MP door het vaststellen van de aanwezigheid van (afval)stoffen de voorziene levertermijnen niet kan naleven zullen deze automatisch worden opgeschort tot het ogenblik dat de werkzaamheden aan de machines kunnen worden hervat en de kosten zoals omschreven in art. 15.3 werden betaald.

 

15.5 MP heeft een retentierecht op alle materialen van de klant in haar bezit zolang de kosten omschreven in de artikel niet werden betaald.

 

 1. Bestrijding van omkoping, corruptie en afwerving

 

16.1 De klant dient zich te allen tijde te houden aan de Business Code of Practice van MP, en aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten en voorschriften, in het bijzonder de wetten en voorschriften met betrekking tot de bestrijding van omkoping en corruptie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet van 11 mei 2007 die betrekking heeft tot de aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping en haar eventuele toekomstige wijzigingen. Het niet naleven van deze paragraaf vormt een wezenlijke inbreuk die MP het recht geeft de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

16.2 De sector waarin MP en de klant handel drijven noopt MP ertoe om haar personeel permanent op te leiden en bij te scholen. De klant die personeel wenst aan te werven van MP binnen het jaar na het beëindigen van de Bestelling verbindt er zich toe om een schadevergoeding te betalen aan MP van minimaal 25.000 euro per personeelslid. De interesten die voortvloeien uit deze verplichting beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat het personeelslid geen prestaties meer levert voor MP ongeacht of deze nog al dan niet ingeschreven is bij MP

 

 1. Gevolgschade

 

17.1. MP zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse en/of immateriële schade van de klant, het personeel van de klant en derden, ontstaan bij het uitvoeren van zijn prestaties, zoals onder meer (zonder dat deze opsomming als beperkend dient te worden aanzien): gederfde winsten, verlies van klanten en winstverlies.

17.2 De klant doet  uitdrukkelijk afstand van elk verhaal op MP om een vergoeding te bekomen van de geldelijke gevolgen van dergelijke schade en zal MP vrijwaren tegen dergelijke claims van derden of de verzekeraars

 

 

 

 

17.3 Zelfs indien deze schade het gevolg zou zijn van grove fout of nalatigheid van één der aangestelden van MP zal MP enkel aansprakelijk zijn voor de waarde zoals bepaald in het contract tussen MP en de klant. Dit bedrag kan nooit hoger zijn dan de maximaal verzekerde waarden volgens de polissen afgesloten door MP

 

 1. Toepasselijk recht – rechtsbevoegdheid en taal

 

18.1 Alle betwistingen over de leveringen, werken of facturatie dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen, de oplevering van de werken en ontvangst van de facturen medegedeeld te worden aan MP en dit op een duidelijk gemotiveerde en schriftelijke wijze. Na verloop van deze termijn worden de werken, leveringen en facturen geacht aanvaard te zijn.

Een pro forma betwisting wordt geacht niet te bestaan. Het verloop van 8 dagen na ontvangst van de factuur houdt impliciet de aanvaarding in van de geleverde goederen of de uitgevoerde werken.

 

18.2 Het toepasselijk recht is het recht van het land van de MP vennootschap bij wie de Bestelling werd geplaatst. Op een Bestelling tussen de klant en MP kan bijgevolg uitsluitend het recht van vestiging van MP van toepassing zijn. De bepalingen van deze overeenkomst hebben voorrang op het recht van het land dat zal toegepast worden met uitzondering van de bepalingen die van openbare orde zijn.

– Alle tussen MP en de klant gerezen geschillen, welke niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, zullen aan de op basis van de aard van het geschil bevoegde rechter voorgelegd worden van de vestigingsplaats van de MP  vennootschap die de bestelling heeft geplaatst

MP en klant kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals arbitrage of bemiddeling

– Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal te raadplegen op de website van MP waarbij de versie op deze website steeds dient toegepast te worden in het geval van betwisting. De Nederlandse tekst is de basistekst en dient aangewend te worden voor de interpretatie van de vertaalde versies.