QSHE

 

Veiligheids- en milieu eisen bij levering aan MP

Voor de uitvoering van deze levering dient de leverancier zich te houden aan de voorschriften welke rechtstreeks van toepassing zijn op machines als arbeidsmiddelen welke voornamelijk terug te vinden zijn in Titel VI “Arbeidsmiddelen” van de Codex over het welzijn op het werk.

Hierin onder meer de omzetting van de Europese richtlijn 89/655/EEG “houdende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats”. Tevens zijn de geharmoniseerde Europese normen in toepassing van de herschikte machinerichtlijn 2006/42/EG “essentiële” eisen van kracht.

Verder, krachtens artikel 9 van Hoofdstuk I van Titel VI van de Codex, moeten de arbeidsmiddelen die thans ter beschikking van de werknemers worden gesteld, inzake opvatting voldoen aan alle “economische” EU-richtlijnen eisen die erop van toepassing zijn (CE-markering…).

Conformiteit moet bevestigd worden in een met de machine mee te leveren verklaring van overeenstemming en met de CE-markering op de machine (geeft samen met de verklaring een “vermoeden van overeenstemming”).

Voorgaande betekend dat elke levering moet voldoen aan de geldende Belgische wetgeving, reglementering en voorschriften inzake veiligheid en hygiëne zoals voorgeschreven door Codex en Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Verder zal waar van toepassing de Europese laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en vanaf 26 april 2016 de vernieuwde versie 2014/35/EU evenals de E.M.C. richtlijn 2004/108/EC en vanaf 20 april 2016 de vernieuwde versie 2014/30/EC.

Voor de uitvoering van deze bestelling is de leverancier er toe gehouden volgende documenten te overhandigen bij levering:

  1. Een attest waaruit blijkt dat de uitvoering/levering beantwoord aan de bij de bestelling gestelde eisen betreffende de veiligheid en hygiëne.
  2. Een duidelijke handleiding in de taal van de gebruiker zijnde Nederlands of Frans afhankelijk van het landsgedeelte evenals een Engelstalig exemplaar voor gebruik, onderhoud, inspectie en werking.
  3. De bijkomende veiligheidsinstructies in de landstalen zoals hierboven in punt 2 beschreven.

Opgelet: Milieubelastende producten dienen steeds voorzien van de geldende MSDS sheets.