Algemene Inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN (AIV) – HOWDEN MAINTENANCE PARTNERS

1. PREAMBULE

 • Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna “AIV”) bepalen de voorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling, hierna de “Bestelling(en)”, geplaatst tussen een van de vennootschappen van Howden Maintenance Partners (die deel uitmaakt van de holding Howden Maintenance Partners) hierna  “MP  ” – en een extern bedrijf – hierna de “Leverancier”. 
 • Deze AIV zijn van toepassing op elke Bestelling van goederen en/of diensten, evenals op prijsaanvragen, verkoopovereenkomsten en de werkzaamheden in onderaanneming die hieruit voortvloeien. 
 • Wanneer er in de Bestelling geen afwijkingen voorzien zijn, hebben deze AIV voorrang op alle andere voorwaarden, en op de algemene verkoopvoorwaarden van de Leverancier ongeacht de omstandigheden. Wanneer echter vooraf een overeenkomst tussen MP en de Leverancier zou zijn ondertekend, hebben de afwijkende bepalingen in deze overeenkomst voorrang op de AIV

2. BEPALING VAN DE CONTRACTUELE PRESTATIES

 • De studies, leveringen van producten, materialen en materieel, de werkzaamheden en de dienstverleningen (hierna het (de) “Product(en)”) worden bepaald in de Bestelling en de eventueel bijgevoegde documenten, zoals bijvoorbeeld de door MP  geleverde plannen en/of specificaties. 
 • De Producten moeten vergezeld zijn van de nodige documentatie voor het goede gebruik, de opslag en het onderhoud ervan. 
 • De Producten moeten in overeenstemming zijn met de regels van de kunst en beantwoorden aan de geldende wetten, voorschriften, normen en bijzondere bepalingen die van toepassing zijn in de betreffende landen op de uitvoering van de Bestelling. De Leverancier verbindt er zich in het bijzonder toe om zich bij de uitvoering van de Bestelling te schikken naar de geldende regelgeving inzake sociale aangelegenheden, veiligheid en milieu.

3. BESTELLING

 • De aanvaarding van elke Bestelling geldt als een formele aanvaarding van deze AIV, evenals van alle in de Bestelling vermelde bepalingen. 
 • Voordat hij de ontvangst van deze AIV bevestigt, moet de Leverancier zich ervan vergewissen dat hij daadwerkelijk in het bezit is van deze AIV die hij steeds kan raadplegen op de website van MP (https://maintenancepartners.com/terms-and-conditions-2/) Met de ontvangstbevestiging van de Bestelling erkent de Leverancier dat hij de AIV goed heeft ontvangen. 
 • In geval van onenigheid over de voorwaarden van de Bestelling, moet de Leverancier MP hiervan op de hoogte brengen door het te vermelden op de ontvangstbevestiging die MP binnen de 8 werkdagen na de verzending van de Bestelling moet ontvangen. 
 • Elke Bestelling waarvoor binnen de 8 werkdagen geen ontvangstbevestiging werd ontvangen, zal worden beschouwd als zijnde aanvaard door de Leverancier. 
 • Wijzigingen aan de bepalingen van de Bestelling kunnen pas als aanvaard worden beschouwd wanneer ze het voorwerp uitmaken van een “rechtzetting van de Bestelling” die door MP naar de Leverancier werd gestuurd.

4. PRIJZEN

 • De prijzen opgegeven in de Bestelling zijn vaste en definitieve prijzen, exclusief belasting op de toegevoegde waarde. 
 • Zij omvatten de voorafgaande controle bij de verpakking, de verpakking van de Producten die nodig is voor de goede bewaring ervan tijdens de opslag, de verpakking die aangepast is aan het transport en het transport van de Producten tot op de plaats van levering.

5. FACTURERING – BETALINGSTERMIJNEN EN -WIJZEN

 • Tenzij anders vermeld in de Bestelling, moeten de facturen worden uitgeschreven in één (1) exemplaar en worden opgesteld op naam van de vennootschap die deel uitmaakt van MP die de Bestelling heeft uitgeschreven. 
 • In aanvulling op de juridische regelgeving moet op elke factuur absoluut het volgende worden vermeld: het (de) nummer(s) van de Bestelling(en), de volledige productreferenties, de productbenaming, de nummers en datums van de leveringsbonnen waarop ze betrekking hebben, evenals de naam van de persoon die de Bestelling heeft geplaatst. Bij het ontbreken van deze gegevens heeft MP het recht om de factuur retour te sturen.
 • De facturen dienen opgestuurd te worden naar de leveranciersboekhouding van MP
 1. voor MP Belgium : apinvoicing.mpbe@mp-howden.com
 2. voor MP Wallonie : apinvoicing.mpwa@mp-howden.com
 3. voor MP holding : apinvoicing.mp@mp-howden.com
 4. voor MP Frankrijk : apinvoicing.mpfr@mp-howden.com
 • De facturen zullen 60  dagen na ontvangst van de factuur via een bankoverschrijving worden betaald, op voorwaarde dat de Leverancier aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan. De betaling via verrekening is toegestaan. 
 • De factuur moet bij het Product zitten of kort na de levering van het Product worden bezorgd. 
 • Wanneer de leverancier zijn schuldvorderingen of facturen aan een factoringmaatschappij overdraagt of bezorgt, moet dit absoluut op voorhand aan MP  worden gemeld. Zo niet, is de Leverancier verplicht om MP te vrijwaren van alle nadelige gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. 
 • Behoudens andersluidende bepaling, zal MP  geen enkele gedeeltelijke facturering aanvaarden. Elke gedeeltelijke betaling door MP houdt geenszins in dat MP de levering in kwestie aanvaardt. 
 • Als er een prijswijziging werd overeengekomen, zal deze op een afzonderlijke factuur worden vermeld, samen met bewijzen van de berekeningselementen. 
 • MP behoudt zich het recht voor om boetes af te houden die eventueel bij de betaling van een factuur van toepassing zijn.

6. OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt verstaan een onvoorzien en onvermijdelijk beletsel, onafhankelijk van de wil van beide partijen, voor de uitvoering van de Bestelling. Een staking is enkel een geval van overmacht als er geen andere manier is om de vertraging te verhelpen (bvb. veranderen van onderaannemer, … enz.) of in te halen ( bvb. overuren, … enz.). 
 • Om in aanmerking te worden genomen, moeten de gevallen van overmacht onmiddellijk ter kennis van MP worden gebracht en binnen de 3 dagen schriftelijk met de gepaste bewijzen worden bevestigd, inclusief alle gerelateerde details en bijzonderheden en de verwachte duur van dit beletsel. 
 • De Leverancier die door overmacht wordt verhinderd om alle of enkele verplichtingen van de Bestelling na te komen, moet alles in het werk stellen om de uitvoering van de contractuele verplichtingen die door het geval van overmacht worden beïnvloed zo spoedig mogelijk te hervatten.

7. TRANSPORT – LEVERINGEN

 • De Producten worden gereedgemaakt, verpakt, getransporteerd en geleverd onder de algehele verantwoordelijkheid van de Leverancier. 
 • Het is de taak van de Leverancier om op zijn kosten de verzekeringen af te sluiten die in het bijzonder het transport en de getransporteerde Producten dekken, waarbij de producten tegen hun vervangingswaarde verzekerd zijn. 
 • De bestelde Producten moeten volgens de DDP Incoterm (versie 2010) op het in de Bestelling vermelde adres worden geleverd ter attentie van vernoemde contactpersoon. Ze moeten vergezeld zijn van een leveringsbon met vermelding van de volledige referentie van de Bestelling, het aantal en de beschrijving van de geleverde Producten, de staat van de Bestelling en alle technische en administratieve documenten waarvan sprake is in de Bestelling en de bijlagen. 
 • De vastgelegde leveringsdatum wordt op de Bestelling vermeld. De aanvaarding van de Bestelling houdt voor de Leverancier een onherroepbare verbintenis in wat betreft de contractuele leveringsdatum die een essentieel onderdeel van de Bestelling is. 
 • MP behoudt zich het recht voor om een levering die buiten de bestelling valt te weigeren. De eventuele terugzending van de overtollige goederen gebeurt op kosten en op risico van de Leverancier. 
 • Leveringen per vrachtwagen worden enkel op de volgende dagen en tijdstippen in ontvangst genomen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 12.00 en van 12.30 tot 18.00 uur behoudens (een) bijzondere bepaling(en) in de bestelbon. 
 • De Leverancier moet  MP op de hoogte houden van de vordering van de Bestelling en in het bijzonder van elk feit dat de naleving van de contractuele termijn in het gedrang zou kunnen brengen en van de getroffen maatregelen om de gevolgen van deze eventuele vertraging tot een minimum te beperken. 
 • De bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan schadevergoedingen en boetes die door MP kunnen worden geëist voor de niet-uitvoering of vertraagde uitvoering van de Bestelling. 
 • Behoudens bijzondere instructies van MP, mag het Product niet worden verzonden zonder verzendingsorder van MP. 
 • Leveringen die vervroegd zijn ten opzichte van de datum voorzien in de Bestelling en/of gedeeltelijke leveringen kunnen niet zonder voorafgaande toestemming van MP worden aanvaard. Ingeval de levering te vroeg plaatsvindt ten opzichte van de bepalingen van de Bestelling en in afwezigheid van een voorafgaande overeenkomst met MP, wordt enkel de leveringsdatum op de bestelbon in aanmerking genomen voor de berekening van de vervaldatum van de factuur.

8. BOETES

 • Uitgezonderd in het geval van gerechtvaardigde overmacht, leidt niet- naleving van de leveringstermijnen, zonder ingebrekestelling, tot de aanrekening van een boete. Behoudens bijzondere bepalingen in de Bestelling, bedragen de vertragingsboetes 2 % van het totale bedrag, incl. btw, van de Bestelling per week dat er vertraging wordt opgelopen, waarbij elke begonnen week geheel verschuldigd is en zonder dat de som, incl. btw, meer bedraagt dan 20 % van het totale bedrag van de Bestelling. 
 • Boetes worden niet geacht te worden vastgesteld als compensatie voor de geleden schade en de betaling zal geen bevrijdend effect hebben.

9. ONTVANGST

 • Elke levering geeft aanleiding tot een aantal ontvangsthandelingen door de diensten van MP. Bij de ontvangst wordt nagegaan of de Producten met de Bestelling overeenstemmen. Als de Producten niet met de Bestelling overeenstemmen, behoudt MP zich het recht voor om de Producten te weigeren of af te wijzen en/of de Bestelling op te zeggen. 
 • Alle Producten die zonder bestelbon worden geleverd, worden geweigerd, behalve in noodgevallen. 
 • Wanneer Producten worden geweigerd of afgewezen, zal MP contact opnemen met de Leverancier met mededeling van de hoeveelheid geweigerde of afgewezen Producten, evenals de reden van de weigering of afwijzing.. Deze Producten worden op kosten van de leverancier naar de Leverancier teruggestuurd, tenzij deze vraagt om de Producten met eigen middelen terug te nemen. Een creditnota voor een bedrag gelijk aan de waarde van de geweigerde of afgewezen producten moet vervolgens naar MP worden gestuurd. 
 • MP behoudt zich het recht voor om de geweigerde of afgewezen producten al dan niet te vervangen, waarvan melding wordt gemaakt in de brief aan de Leverancier.

10. PLANNEN – MODELLEN – GEREEDSCHAPPEN

 • De plannen, modellen, werktuigen, formules, enz…. die aan de Leverancier worden toevertrouwd (en/of bij de Bestelling worden aangemaakt), zijn en blijven de volledige eigendom van MP en moeten na de uitvoering van de Bestelling of op eenvoudig schriftelijk verzoek van MP op kosten van de Leverancier aan MP worden terugbezorgd. In alle gevallen mogen de plannen, modellen en gereedschappen van MP enkel dienen voor de uitvoering van haar Bestellingen; ze moeten op elk moment tot haar beschikking kunnen worden gesteld. 
 • De Leverancier staat in voor het onderhoud en de herstelling van de gereedschappen, evenals de afsluiting van een verzekering tegen alle schade waaraan ze kunnen worden blootgesteld.

11. WIJZIGINGEN

 • Het Product mag geen enkele wijziging ondergaan zonder de schriftelijke aanvaarding van MP omtrent de nieuwe aangepaste Producten. 
 • Elke wijziging kan MP enkel binden wanneer zij deze bevestigt en formaliseert door een bijvoegsel bij de Bestelling.

12. GARANTIE

 • De Leverancier garandeert dat de geleverde Producten alle gespecificeerde diensten en functies kunnen vervullen of dat zij, bij gebrek aan een specificatie, geschikt zijn voor het gebruik. 
 • Behoudens andersluidend bepaling in de Bestelling, worden de Producten door de Leverancier gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de levering ervan. 
 • De Leverancier vrijwaart de producten tegen alle ontwerp, constructie- en materiaalfouten. Hij verklaart dat de geleverde producten nieuw zijn en in overeenstemming met de specificaties van de Bestelling. De Leverancier garandeert eveneens de goede uitvoering van zijn dienstverlening.

13. INTERVENTIE TER PLAATSE

 • In geval van een interventie ter plaatse (bij MP of bij derden) moet de Leverancier zich aan de wettelijke en reglementaire voorschriften houden die op de datum en de plaats van de in de Bestelling gepreciseerde inrichting van kracht zijn, evenals aan de algemene en bijzondere bepalingen met betrekking tot discipline, controle en veiligheid die ter plaatse van toepassing zijn. Hij moet er bijgevolg voor zorgen dat de door hem aangestelde personen en/of de personen die voor zijn rekening werken zich hier stipt aan houden en dat ze de instructies en aanwijzingen naleven die vóór en tijdens de werkzaamheden worden gegeven, met name door middel van werkvergunningen. 
 • Wanneer de bepalingen, instructies en aanwijzingen niet worden nageleefd, staat de Leverancier bloot, ongeacht de eventuele schade, op initiatief van MP, aan verwijdering van de personeelsleden die ter plaatse werkzaam zijn, zonder dat de Leverancier hiervoor MP in schadevergoeding kan aanspreken. 
 • Noch het eventuele toezicht door de werknemers van MP, noch de instructies om de veiligheid of het normale verloop van de werkzaamheden of de installatie te garanderen, ontheffen de Leverancier van zijn verantwoordelijkheid. De Leverancier neemt alle handelingen van de door hem aangestelde personen (en/of de personen die voor zijn rekening werken) op zich, evenals de eventuele risico’s met betrekking tot het materieel dat voor de werkzaamheden door de Leverancier ter beschikking worden gesteld. 
 • De personeelsleden van de Leverancier vallen onder gezag en leiding van de Leverancier ongeacht of zij op de werkvloer van MP zijn dan wel bij derden en kunnen nooit beschouwd worden als personeelsleden van MP. De leverancier vrijwaart MP tegen elke vordering dienaangaande.

14. WISSELSTUKKEN EN BIJKOMENDE (OP)LEVERINGEN

 • Deze AIV zijn in hun geheel van toepassing op elke volgende Bestelling (met inbegrip van deze van reserveonderdelen) met betrekking tot de Bestelling van het hoofdproduct. 
 • Behoudens andersluidende bepaling in de Bestelling, verbindt de Leverancier zich ertoe om gedurende een periode van 10 jaar, vanaf de leveringsdatum, de reserve- en/of verbruiksonderdelen voor het Product te leveren en om, indien de oorspronkelijke onderdelen niet meer beschikbaar zijn, aan te geven welke de vergelijkbare vervangstukken zijn en hoe deze zijn aan te schaffen.

15. EIGENDOMSOVERDRACHT – RISICO-OVERDRACHT

De overdracht van eigendom gebeurt bij de levering van het Product en de overdracht van risico gebeurt bij ontvangst, ‘zonder voorbehoud’,  van de Producten door MP, zoals omschreven in het hoofdstuk ONTVANGST (9)

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Elke eigendomsvoorbehoud niet uitdrukkelijk door MP geaccepteerd wordt als ongeschreven beschouwd.

17. ONDERAANNEMING – OVERDRACHT

 • De Leverancier mag de Bestelling niet geheel of gedeeltelijk in onderaanneming geven of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MP . Onderaanneming ontheft de Leverancier niet van zijn verplichtingen tegenover MP
 • Na de bekomen toestemming van MP, moet de Leverancier de onderaannemer op de hoogte brengen van alle veiligheidsvoorschriften die op de Bestelling van toepassing zijn. 
 • De Leverancier moet de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de onderaannemer op zich nemen en moet ervoor zorgen dat deze laatste zich aan alle voorwaarden van de Bestelling houdt. De Leverancier vertegenwoordigt de onderaannemer en legt aan deze laatste zijn eigen verplichtingen op. De Leverancier vrijwaart MP tegen alle aanspraken van de onderaannemer tegenover MP.

18. AANSPRAKELIJKHEID – VERZEKERINGEN

 • De leverancier is aansprakelijk voor alle schade en/of verliezen, direct en/of indirect, geleden door MP, als gevolg van haar handelen of fout en / of die van haar werknemers, agenten of onderaannemers en vrijwaart MP tegen elk verhaal waarvan zij het voorwerp zou kunnen uitmaken als gevolg van deze schade en/of verliezen. 
 • De Leverancier verbindt er zich toe bij een onmiskenbaar solvabele maatschappij de verzekeringen af te sluiten die hem indekken tegen alle risico’s waaraan hij is blootgesteld in het kader van de uitvoering van zijn verbintenissen, zonder verhaal ten aanzien van MP, haar personeel en/of verzekeraars. Op vraag van MP moet de Leverancier op elk gewenst moment de nodige bewijsstukken hieromtrent voorleggen. 
 • De Leverancier dient onmiddellijk MP op de hoogte te brengen van elk schadegeval waarvoor MP zou kunnen worden aangesproken. Elke telefonische melding zal als onbestaande worden beschouwd indien zij niet binnen de drie dagen wordt bevestigd bij geschrift. Inzonderheid de toepassing van artikel 13 dient elk incident bij een interventie ter plaatse gemeld te worden ongeacht of MP aansprakelijk kan worden geacht. 
 • De Leverancier kan geen verklaring van erkenning van verantwoordelijkheid afleggen die de aansprakelijkheid van MP in het gedrang brengt en de Leverancier dient MP hiervoor te vrijwaren in elk geding.

19. INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM

 • De Leverancier garandeert MP dat de Producten niet werden nagemaakt en niet indruisen tegen intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden. 
 • De Leverancier verklaart dat hij over alle gebruiks-, fabricage- en verkooprechten van de Producten beschikt en dat MP het recht heeft om de Producten te gebruiken en door te verkopen. 
 • Hij verbindt zich ertoe om zowel MP als diens klanten te vrijwaren tegen elke klacht of actie door de begunstigde van een intellectueel- of industrieel eigendomsrecht, ingevolge de uitvoering van de Bestelling of het gebruik van het Product, en om de klant en/of diens klanten de kosten en schadevergoedingen te vergoeden die op de een of andere manier in hoofde hiervan te hunnen laste zouden kunnen worden gelegd. 
 • In geval de dienstverlening van de Leverancier volgens de Bestelling studies zou omvatten, behoren alle resultaten en uit deze studie voortvloeiende industriële- en/of intellectuele- eigendomsrechten aan MP toe. 
 • Allerhande technische documenten, zoals plannen, materiaallijsten, schema’s en specificaties die uit de Bestelling voortvloeien en door de Leverancier zijn voorbereid, en in het algemeen alle aan MP bezorgde documenten, worden eigendom van MP, die het recht heeft om ze vrij te gebruiken.

20. BEWARING VAN DE RELEVANTE DOCUMENTATIE

 • De Leverancier gaat ermee akkoord om, in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en praktijken, de gegevens bij te houden die nodig zijn om de juistheid van de kosten en facturen van de Leverancier onder de Bestelling correct weer te geven. 
 • De Leverancier bewaart deze gegevens gedurende minimaal drie (3) jaar vanaf de datum van laatste betaling door MP

21. VERTROUWELIJKHEID

 • De Leverancier verbindt zich ertoe om, zowel tijdens de uitvoering van de Bestelling als tijdens de vijf (5) volgende jaren, alle informatie van welke aard ook, en in het bijzonder alle technische en commerciële informatie, waarvan hij door de uitvoering van eender welke Bestelling op de hoogte zou kunnen zijn vertrouwelijk te houden. 
 • Alle documenten, ongeacht de support of aard, met inbegrip van het internet, die door MP aan de Leverancier worden bezorgd, blijven eigendom van MP.  Ze mogen noch geheel of gedeeltelijk gekopieerd, noch aan derden doorgegeven of, verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MP
 • De Leverancier verbindt zich ertoe om alle vertrouwelijke documenten of informatie enkel te gebruiken voor de uitvoering van de Bestelling. 
 • Deze vertrouwelijkheidsverbintenis geldt zelfs als de Bestelling niet werd geplaatst of werd afgewezen. 
 • De Leverancier verbindt zich ertoe ten aanzien van zijn personeel en van zijn onderaannemers de nodige maatregelen te treffen om de naleving van deze clausule te garanderen.

22. GOEDKEURING

 • De Leverancier zorgt ervoor dat zowel zijn fabriek en/of werkplaats, alsmede alle door Leverancier aangewende materialen ( zoals vb voor de lasprocedures en de controleprocedures), als al wat voor de uitvoering van de Bestelling nodig is op zijn kosten door een bevoegd persoon worden goedgekeurd. Hij moet tevens garanderen dat hetzelfde voor zijn eventuele onderaannemers geldt. De Leverancier dient over de nodige certificaten te beschikken naar materialen en personeel (vb lassers)  toe en zal deze op eenvoudig verzoek van MP voorleggen.

23. ONTBINDING

 • Ingeval de Producten bestemd zijn om te worden verkocht of te worden vervaardigd in het kader van een contract tussen MP en een klant, leidt de ontbinding van dit laatste contract tot de ontbinding van de Bestelling, zonder andere vergoeding voor de Leverancier dan de kosten voorzien in het contract tussen MP en de klant. 
 • Ingeval de Bestelling geheel of gedeeltelijk niet door de Leverancier wordt uitgevoerd kan MP, onverminderd zijn rechten op schadeloosstellingen of interesten en na ingebrekestelling:– –  ofwel de werkzaamheden door een ander bedrijf op kosten van de Leverancier laten uitvoeren of de Producten bij een ander bedrijf naar keuze kopen, waarbij de prijstoeslag voor rekening van de Leverancier is. De Leverancier mag de interventie van een ander bedrijf niet aangrijpen om zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de contractuele garanties te beperken of uit te sluiten.– –  ofwel de Bestelling van rechtswege opzeggen via een aangetekende brief met ontvangst-bevestiging als de ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven en de terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten eisen.

   

 • MP kan de Bestelling bovendien opzeggen in geval van een minnelijke liquidatie of in geval van een gerechtelijke reorganisatie  en/of faillissement van de leverancier, en als de bewindvoerder of curator zijn antwoord niet binnen een maand kenbaar maakt wanneer hij aangemaand wordt om te beslissen over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst. 
 • MP kan de Bestelling, onverminderd zijn rechten op schadeloosstelling of interesten, opzeggen ingeval er zich een geval van overmacht voordoet die de uitvoering van de Bestelling met meer dan dertig (30) dagen vertraagt.

24. GEGEVENSBESCHERMING

 • Voor de toepassing van dit artikel hebben de gebruikte termen de betekenis zoals uiteengezet in de toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: (i) De Richtlijn 2002/58 / CE van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “Algemene verordening gegevensbescherming”), en

  (ii) Alle andere lokale en toekomstige toepasselijke wetgeving die deze kan aanvullen of vervangen.

  (Hierna samen “Gegevensbeschermingsverordening”, afgekort AVG)

   

 • de Leverancier verbindt zich om te voldoen aan zijn verplichtingen onder de AVG 
 • de Leverancier garandeert MP dat zij voldoet aan de AVG, in het bijzonder met betrekking tot de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. 
 • de Leverancier verbindt zich ertoe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, rekening houdend met de aard van verwerking, evenals het risico van variërende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 
 • Om de Bestelling uit te voeren, kan de Leverancier persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot medewerkers en / of klanten van MP of andere categorieën van betrokkenen die relevant zijn voor de uitvoering van de Bestelling. 
 • de Leverancier erkent dat hij optreedt als een verantwoordelijke voor de verzameling en verwerking van dergelijke persoonsgegevens die worden uitgevoerd voor de levering van de Bestelling. Leverancier verbindt zich derhalve om te voldoen aan alle vereisten van de AVG die aan de verantwoordelijke worden opgelegd. 
 • de Leverancier verbindt zich ertoe om dit artikel na te leven gedurende de looptijd van de Bestelling en daarna wanneer de verplichtingen in dit artikel blijven bestaan bij beëindiging van deze Order, overeenkomstig de AVG en met name de verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens.

25. GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

De Gedragscode voor de Leveranciers is bedoeld om praktijken met betrekking tot mensenrechten, ethiek, de bescherming van het milieu en veiligheid te bevorderen en te handhaven. MP verwacht van al haar leveranciers dat zij de ethische principes van de Groep respecteren en ervoor zorgen dat deze Gedragscode door al hun werknemers en onderaannemers wordt nageleefd. De Leveranciers dienen tevens zorg te dragen voor de eerbiediging van de internationale verdragen en embargo’s die door landen worden opgelegd.

De sector waarin MP en de leverancier handel drijven noopt MP ertoe om haar personeel permanent op te leiden en bij te scholen. De leverancier die personeel wenst aan te werven van MP binnen het jaar na het beëindigen van de Levering verbindt er zich toe om een schadevergoeding te betalen aan MP van minimaal 25.000 euro per personeelslid. De interesten die voortvloeien uit deze verplichting beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat het personeelslid geen prestaties meer levert voor MP ongeacht of deze nog al dan niet ingeschreven is bij MP

26. TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSBEVOEGDHEID – TAAL

 • Het toepasselijk recht is het recht van het land van de MP vennootschap die de Bestelling heeft geplaatst. Op een Bestelling tussen MP en de Leverancier kan bijgevolg uitsluitend het recht van vestiging van MP van toepassing zijn. De bepalingen van deze overeenkomst hebben voorrang op het recht van het land dat zal toegepast worden met uitzondering van de bepalingen die van openbare orde zijn. 
 • Alle tussen MP en Leverancier gerezen geschillen, welke niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, zullen aan de op basis van de aard van het geschil bevoegde rechter voorgelegd worden van de vestigingsplaats van de MP  vennootschap die de bestelling heeft geplaatst 
 • MP en Leverancier kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals arbitrage of bemiddeling 
 • De AIV zijn in de Nederlandse en  Franse taal te raadplegen op de website van MP waarbij de versie op deze website steeds dient toegepast te worden in het geval van betwisting. De Nederlandse tekst is de basistekst en dient aangewend te worden voor de interpretatie van de vertaalde versies.