Legal Notice

OP DEZE PAGINA VINDT U DE WETTELIJKE BEPALINGEN VAN DE WEBSITE VAN MAINTENANCE PARTNERS (MP)

 

Wettelijke informatie:

Organisatie :

Maintenance Partners nv (hierna vermeld als MP)
Vitshoekstraat 6
2070 Zwijndrecht

België

Hoofdredacteur:

Legal@maintenancepartners.com
Tel.

Hosting:

Powered by Motionmill and designed by Be-able Communications

 

Intellectuele eigendom

MP (hierna “MP” of “wij”) biedt de bezoekers en gebruikers toegang tot deze Website op basis van (en vertrouwend op) uw aanvaarding van de volgende voorwaarden. MP verleent u hierbij een niet-exclusieve en onoverdraagbare licentie om toegang te krijgen tot deze Website, hem te downloaden en te gebruiken, uitsluitend voor uw intern gebruik. Wij hebben het recht om, naar eigen goeddunken, op elk ogenblik alle diensten die in de Website zijn inbegrepen, of een deel ervan, toe te voegen, te schrappen of te wijzigen of om deze licentie op te zeggen. Alle elementen, en met name de configuraties, afbeeldingen en schermen, en alle informatie die verschijnt op of wordt weergegeven door MP in samenhang met de inhoud op deze Website, worden beschermd door alle toepasselijke wetten.

MP bezit, behoudt zich voor en bewaart alle eigendomsrechten, inclusief de reproductierechten, op deze Website en de elementen ervan. De fabrieksmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en andere originele verwijzingen, en met name de domeinnaam van MP, weergegeven op deze Website, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde merken van MP of van een derde die MP het recht heeft gegeven om ze te gebruiken op deze Website. Niets van datgene wat hier is opgenomen, kan worden beschouwd alsof de bezoeker of de gebruiker een of andere licentie of recht heeft gekregen om een van de fabrieksmerken die op de Website staan, te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van MP of de hierboven bedoelde derde. MP en/of de voornoemde derde blijven eigenaar van de informatie die op deze Website verschijnt, en de gebruiker verwerft geen enkel van de hierboven bedoelde eigendomsrechten door gelijk welk deel van de informatie af te drukken of te downloaden of door de functies van de Website te gebruiken.

Voor de gebruiksvriendelijkheid, vermeldt MP links naar andere websites en links naar deze Website kunnen worden vermeld op andere websites die al dan niet bekend zijn bij MP. MP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze Website, en deze links impliceren op geen enkele wijze dat MP de desbetreffende andere websites aanbeveelt, in licentie heeft, goedkeurt, of op elke andere wijze verbonden is aan deze andere websites, de producten of diensten die er worden beschreven, of hun eigenaars, noch dat MP de desbetreffende gelinkte sites gemachtigd heeft om gebruik te maken van elk fabrieksmerk, handelsnaam, logo of ander element, waarvan het fabrieksmerk of de reproductierechten eigendom zijn van MP.

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbank in ANTWERPEN is territoriaal bevoegd om te oordelen over elke klacht die verband houdt met het gebruik van deze Website.

Respect voor de privacy en verwerking van de persoonlijke gegevens

Respect voor uw privacy en de veiligheid van de gegevens die op u betrekking hebben, zijn belangrijk voor ons. MP dient de privacy van de gebruikers van deze Website te respecteren en te beschermen. Wij verbinden ons ertoe om informatie over onze klanten of andere gebruikers van de Website, die individueel kunnen worden geïdentificeerd, niet opzettelijk te verspreiden onder derden, zonder de voorafgaande goedkeuring van de gebruiker in kwestie.

Deontologie en gebruik van de ingezamelde gegevens

MP vraagt slechts bepaalde types van persoonlijke en nominatieve gegevens in het kader van uw gebruik van de Website. Op zeer weinig plaatsen op onze Website, en met name voor de uitvoering van bestellingen en instrumenten voor klantenondersteuning online, vragen wij u om ons inlichtingen te verstrekken waarmee wij uw bezoek aan onze Website kunnen vergemakkelijken, u kunnen helpen op bepaalde punten van technische ondersteuning of een opvolging kunnen verzekeren na uw bezoek. Tenzij de gevraagde informatie noodzakelijk is om uw verzoek uit te voeren, in welk geval u dit zal worden gemeld, staat het u volledig vrij om deze informatie te vermelden. Het is mogelijk dat wij u uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw postadres, uw activiteittype, uw klantreferentiegegevens, uw klantennummer, en ook andere persoonlijke gegevens van dezelfde orde vragen, noodzakelijk om u te registreren of in te schrijven voor onze diensten of aanbiedingen.

Zo verwerkt MP de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die werden ingezameld in het kader van deze Website, voor de volgende doeleinden:

 

Doel Rechtsgrond Bewaartermijn
Verzekeren van de opvolging van uw inschrijving voor onze diensten of ons aanbod en de uitvoering van de opdrachten  

De noodzaak voor MP om het contract met u uit te voeren

 

Looptijd van het contract plus een maximum van tien (10) en verder om MP in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Online leveren van klantenondersteuningsprogramma’s en zorgen voor een opvolging in het kader van technische bijstand

 

Legitiem belang van MP om u online-hulpprogramma’s aan te bieden om het beheer en de opvolging van uw contract(en) te vergemakkelijken en onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren

 

Looptijd van het contract plus een maximum van vijf (5) jaar en verder om MP in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Uw sollicitatie te verwerken als u online op een baan binnen MP solliciteert

 

Legitiem belang van MP om te beoordelen of de aangeboden baan voor u geschikt is.

 

2 jaar vanaf onze laatste gegevensuitwisseling betreffende uw sollicitatie en verder om MP in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Uw verzoeken betreffende de bescherming van persoonsgegevens te verwerken

 

Voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Looptijd van het contract plus een maximum van vijf (5) jaar en verder om MP in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Passieve inzameling van persoonlijke gegevens

Sommige persoonlijke gegevens die worden geregistreerd op onze Server, worden vrijwillig door u verstrekt, wanneer u online formulieren invult, andere worden automatisch ingezameld.

Om de navigatie op zijn Website te verbeteren en met het oog op een statistische analyse, zamelt MP automatisch bepaalde gegevens in tijdens uw bezoek:

  • uw IP-adres: een IP-adres wordt aan uw computer toegekend door uw internetprovider om u toegang te verlenen tot internet
  • de datum en het tijdstip van uw bezoek aan de Website evenals de pagina’s die u hebt geraadpleegd
  • het besturingssysteem van uw computer en de internetbrowser
  • uw login indien u surft naar rubrieken met beperkte toegang
  • uw parcours door de websites van de Groep evenals de duur van uw verbinding

Raadpleeg ook onze pagina over ‘Cookies’

Overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Het gebruik van de webconferentiedienst en de terbeschikkingstelling van de communicatie-instrumenten en -platformen impliceert overigens de overdracht van uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) voor identificatiedoeleinden evenals alle uitgewisselde gegevens (berichten, documenten…) voor hosting en administratieve doeleinden aan dienstverleners die gevestigd zijn in landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, waar de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verschilt van de wetgeving die van kracht is in de Europese Economische Ruimte.

Vertrouwelijkheid van de ingezamelde gegevens

MP gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, zoals hierboven beschreven. De gegevens die u ons bezorgt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt in het kader van uw klantenrelatie met MP en haar aangesloten vennootschappen, en ze zullen aan geen enkele derde worden doorgegeven voor commerciële doeleinden of prospectie.

Rechten betreffende uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van deze gegevens, hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, het recht om u om redenen die verband houden met uw specifieke situatie te verzetten tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om richtlijnen op te stellen over het lot van uw persoonlijke postmortale gegevens.

Bovendien kunt u in sommige gevallen vragen om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen of, waar mogelijk, deze rechtstreeks naar een andere gegevensverwerker te sturen.

In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen.

Voor gegevensverwerking waarvoor toestemming van u is vereist, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De uitoefening van dit recht heeft geen invloed op de rechtmatigheid van een op toestemming gebaseerde behandeling voorafgaand aan de intrekking.

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met de door MP aangewezen dienst voor gegevensbescherming.

Via de gewone post:
Data Protection
Vitshoekstraat 6 te 2070 Zwijndrecht, België

legal@maintenancepartners.com

 

Of via dit contactformulier:

https://www.maintenancepartner.com/informatieaanvraag

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor de bescherming van persoonsgegevens:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

Wijzigingen

MP behoudt zich het recht voor om deze Verbintenis tot respect voor de privacy op elk ogenblik te wijzigen of aan te vullen. De updates van de Verbintenis tot respect voor de privacy zullen worden gemeld op de homepage van de Website. Alle wijzigingen en aanvullingen die worden aangebracht aan deze wettelijke vermeldingen, treden in werking zodra ze gepubliceerd zijn op de Website.