Kwaliteit

Om dit beleid te realiseren hebben veiligheid en kwaliteit hoge prioriteit bij de uitvoering van onze ondernemingsdoelstellingen.

Het beleid heeft tot doel om in ons marktsegment een toonaangevende positie in te nemen.

Binnen dit beleid zal Maintenance Partners een kwalitatieve hoogwaardige dienst verlenen en maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van derden en eigen medewerkers te waarborgen en maatregelen treffen ter voorkoming van (im)materiële schade.

Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten geheel conform de met onze klanten overeengekomen specificaties en hun vanzelfsprekende verwachtingen worden uitgevoerd.

Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit, echter zonder in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en die van derden, dan wel om het milieu onnodig te belasten.

De directie van Maintenance Partners verklaart zich bereid om, ter realisering van het bovengenoemde, het in het handboek vastgelegde kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem onvoorwaardelijk te hanteren.

Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid zal tenminste voldoen aan de geldende Belgische regelgeving, en vormt het kader voor het stellen van doel- en taakstellingen.

De medewerkers worden gehouden aan de vastgelegde procedures en werkinstructies. Tijdens werkzaamheden zullen ze worden geïnformeerd over de risico’s voor hun gezondheid, veiligheid, welzijn en het milieu. Alle medewerkers worden gestimuleerd om op veiligheids- en kwaliteitsgebied een actieve rol te vervullen.

Leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en organisatie. Efficiency, kwaliteit en veiligheid spelen hierin een zeer belangrijke rol. Hierdoor zijn wij er zeker van dat onze leveranciers en onderaannemers kunnen voldoen aan de eisen van Maintenance Partners.

Voorts is het beleid erop gericht fouten te voorkomen en de oorzaken van deze fouten weg te nemen. Door lering te treffen uit eventuele afwijkingen, willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening en van ons kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem continue optimaliseren

Dit beleid wordt via onze overlegorganen kenbaar gemaakt aan het personeel en op de directievergadering beoordeeld op blijvende geschiktheid.

Zwijndrecht 19 oktober 2009,